W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (MAGTRANS Sp. z o.o.) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamów wycenę

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przekazuję następujące informacje:

1.    Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Firma MAGTRANS, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 116, Tel.: +48 41 370 46 00, e-mail: rodo@magtrans.eu

2.    Cele przetwarzania, podstawy prawne, czas przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a.)   Wykonania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy i 4 lat po jej wygaśnięciu.

b.)   Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji wynikających z kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 4 lata od ostatniego potrącenia.

c.)   Realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do zleceniobiorców – przez okres realizacji umowy i 10 lat po jej ustaniu.

d.)   Realizacji obowiązków płatnika składek wobec ZUS, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy podlega obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO) – przez okres 50 lub 10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiary emerytury lub renty.

e.)   Realizacji obowiązków podatkowych płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego.

f.)   Realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie.

g.)   Bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres 1 roku.

h.)   Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prawie do dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przez okres 4 lat od wygaśnięcia umowy , w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz czasu przedawnienia roszczeń.

i.)   Prowadzenia nadzoru nad terenem, na którym znajduje się przedsiębiorstwo Administratora, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, ochrony mienia - przez 14 dni od nagrania obrazu.

j.)   Monitorowania sposobu wykorzystania samochodu służbowego (lokalizacja GPS) w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, właściwej organizacji pracy przedsiębiorstwa Administratora, zlokalizowania pojazdu w przypadku konieczności udzielenia wsparcia oraz wykrywania zachowań szkodzących lub narażających firmę na straty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu organizacji bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i mienia Administratora oraz optymalnego wykorzystania zasobów Administratora. – przez okres 3 lat,

k.)   Monitorowania służbowej poczty elektronicznej, służbowych połączeń telefonicznych oraz aktywności w sieci zleceniobiorcy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu właściwej organizacji działalności przedsiębiorstwa Administratora i właściwe użytkowanie udostępnionych zleceniobiorcy narzędzi przez okres 3 lat,

l.)   Działań promocyjnych (filmów, zdjęć, spotów, nagrań) poprzez udostępnianie na stronie internetowej, w  kronice, w mediach społecznościowych i lokalnych, w publikacjach i folderach promujących  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO  (osoba której dane  dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) –przez okres trwania umowy i 25 lat po jej ustaniu,

m.)   Zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa Administratora i komunikacji ze Zleceniobiorcą- wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO  (osoba której dane  dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – przez okres trwania umowy i 12 miesięcy po jej ustaniu.

3.    Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będą udostępniane lub powierzane:

a.)   Gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa m.in. ZUS, NFZ, Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Służbie Celnej i innym organom państwowym.

b.)   Dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie wypłaty wynagrodzenia, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe.

c.)   Usługobiorcom, partneromhandlowym, klientom – w zakresie służbowych danych zleceniobiorcy.

d.)   Dane osobowe pracowników mogą być również powierzone podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora. Administrator wybrał starannie podmioty przetwarzające oraz podjął kroki w celu zapewnienia, aby dane osobowe zleceniobiorcy były odpowiednio chronione, a zakres przekazywanych danych był ograniczony.

4.    Twoje prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.    Cofnięcie zgody

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane znajdują  się w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Administratora bądź wysyłając żądanie na adres e - maila Administratora ze wskazanego / przekazanego wcześniej w umowie adresu e - maila lub pisma podpisanego podpisem elektronicznym lub na piśmie.

6.    Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. f) podanie danych jest dobrowolne ale ich podanie jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

MAGTRANS

Główna Siedziba / Baza Transportowa

ul. Bohaterów Warszawy 116
28-100 Busko Zdrój

Potrzebujesz więcej
informacji?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

+48 41 370 46 00 /

Formularz kontaktowy

Napisz do nas, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe

To pole jest wymagane
Wpisz adres e-mail
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

W trosce o jakość

ISO 9001:2015

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dbałość
o satysfakcję klientów